Polityka prywatności

Zaktualizowano 01.07.2021:
Colep Packaging jest obecny w trzech państwach członkowskich UE (Portugalii, Polsce i Hiszpanii).
Niniejsza Polityka prywatności Colep Packaging szczegółowo opisuje, w jaki sposób firmy Colep Packaging wykorzystują, przechowują i przechowują dane osobowe, a także szczegółowo określa prawa obywateli UE w odniesieniu do przepisów o ochronie danych.

A. Kim jesteśmy?

Dane osobowe będą przetwarzane (i) przez Colep Packaging Portugal, S.A., z siedzibą przy Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977, 3730-423 Vale de Cambra, tel. + (351) 256.420.100, lub (ii) przez jej spółki zależne, zwane dalej „Colep Packaging”.
Colep Packaging odpowiada za Twoje dane osobowe (i administratora danych do celów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych), które Colep Packaging zbiera od Ciebie lub o Tobie.

B. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Colep Packaging przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, które nas dotyczą, lub taka operacja przetwarzania jest niezbędna do wykonania umowy lub związanych z nią procedur przedumownych.
Możemy również przetwarzać informacje, jeżeli mamy w tym prawnie uzasadniony interes, pod warunkiem, że w każdym przypadku nasz interes jest zgodny z obowiązującym prawem i prawami osoby, której dane dotyczą; może to nastąpić w szczególności w przypadku komunikacji z naszymi klientami i dostawcami; rekrutacji pracowników; zapobieganiu i wykrywaniu oszustw lub przekazywaniu informacji o działalności Colep Packaging.
Jeżeli żadna z innych podstaw prawnych nie będzie w stanie wesprzeć operacji przetwarzania danych, Colep Packaging będzie przetwarzać informacje tylko wtedy, gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Jesteśmy organizacją globalną i możemy przekazywać określone dane osobowe poza granicami geograficznymi do naszych spółek zależnych zgodnie z obowiązującym prawem.

C. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Colep Packaging będzie przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż na czas wymagany do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dozwolony przez prawo.

D. Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest ważne dla Colep Packaging i wdrożyliśmy rozsądne fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Colep Packaging chroni Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, wykorzystując technologie i procedury bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i ograniczony dostęp. Tylko upoważnione osoby uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych i przechodzą szkolenie na temat znaczenia ochrony danych osobowych.
Usługodawcy i agenci Colep Packaging są zobowiązani umową do zachowania poufności danych osobowych i nie mogą wykorzystywać tych informacji do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów.

E. Prawa dotyczące danych osobowych

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą, może:
Żądać dostępu do danych osobowych – Masz prawo dostępu do danych osobowych, które na Twój temat posiada Colep Packaging.
Żądać sprostowania danych osobowych — masz prawo zażądać od Colep Packaging poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub nieaktualne.
Żądać bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Twoje dane mogą zostać usunięte tylko wtedy, gdy Twoje dane nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, a Colep Packaging nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
Żądać ograniczenia przetwarzania – Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
jego słuszność jest kwestionowana, aby firma Colep Packaging mogła zweryfikować jego dokładność; lub
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało ono usunięte; lub
nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale Colep Packaging nadal potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
skorzystałeś z prawa do sprzeciwu, a weryfikacja nadrzędnych podstaw jest w toku.
Sprzeciw wobec przetwarzania – Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Colep Packaging. Jeśli wniesiesz sprzeciw, Colep Packaging ma możliwość wykazania, że ​​ma ważne prawnie uzasadnione interesy, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.
Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw lub wycofać zgodę, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub zespołem odpowiedzialnym za ochronę danych w Colep Packaging, w zależności od przypadku, pod adresem dataprotectionofficer@colep-pk.com lub listownie na pocztę adres Wniosek RODO, C/O Szef iCS, Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977, 3730-423 Vale de Cambra, Portugalia. Twoje żądania będą traktowane ze szczególną starannością, abyśmy mogli zapewnić skuteczność Twoich praw. Możesz zostać poproszony o udowodnienie swojej tożsamości, aby upewnić się, że jesteś uprawnionym podmiotem danych.
Należy mieć świadomość, że w niektórych przypadkach (np. ze względu na wymogi prawne) Twoja prośba nie może być natychmiast spełniona.
W każdym przypadku zostaniesz poinformowany o środkach podjętych w tym celu w ciągu 1 (jednego) miesiąca od momentu złożenia wniosku.
Masz również prawo złożyć skargę do portugalskiego organu ochrony danych https://www.cnpd.pt/ lub, jeśli znajdujesz się w innej jurysdykcji europejskiej, w pobliżu lokalnego organu ochrony danych.

F. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane, dostępne i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również traktowane jednakowo przez pracowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), pracujących dla nas lub jednego z naszych usługodawców.
Colep Packaging przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) wyłącznie w bezpieczny i legalny sposób.
W zakresie, w jakim niektóre kraje mogą nie mieć przepisów regulujących wykorzystanie i przekazywanie danych, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że ​​podmioty zewnętrzne przestrzegają ustanowionych w niniejszej Polityce. Środki te mogą obejmować analizę bezpieczeństwa prywatności podmiotów zewnętrznych i/lub zawieranie umów (w oparciu o model przyjęty przez Komisję Europejską).

G. Witryna internetowa i pliki cookie

Strony internetowe Colep Packaging wykorzystują pliki cookie. Gdy odwiedzasz witrynę, Colep Packaging może instalować na Twoim komputerze niewielkie informacje, znane jako „pliki cookie”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym. Pliki cookie pomagają nam na wiele sposobów. Używamy plików cookie, aby lepiej organizować stronę internetową lub informacje o naszych produktach oraz aby informacje te były bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań lub preferencji. Pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, kto odwiedził które strony i jakie treści, ocenić częstotliwość odwiedzin niektórych stron, określić ulubione obszary witryny i bardziej ogólnie pokierować korzystaniem z witryny. Możesz zapobiec generowaniu plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce (znanej jako „przeglądarka”). Platformy youronlinechoices.eu i networkadvertising.org oferują rozwiązania, które umożliwiają zarządzanie uprawnieniami związanymi z plikami cookie używanymi przez cyfrowe platformy reklamowe. Zalecamy korzystanie z tych platform do zarządzania swoimi uprawnieniami do korzystania z plików cookie.